Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 41 
ประกาแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 56 
เปลี่ยนแแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 40 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 45 
ประกาศผลการปฏบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4) [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 47 
แจ้งการนำข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 วรรคห [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 49 
ประกาศตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมไ [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 54 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เลียบคลองหกวา [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปูพิ้นทรายผิวขัดมันอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลหนองหม [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 25 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 63 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา Asphalt Concrete ถนนเ [ 21 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 58 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา Asphalt Concrete ถนนเทศบาล 5 ซอยภูเขาท [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 73 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจ [ 23 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 70 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าบ่อพักคอนกรีตเสริมเ [ 20 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 94 
ประกาศร่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าบ่อพั [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 90 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟั [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 97 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองหกวา [ 24 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 115 
.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2561 [ 17 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 113 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 17 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 137 
 
 
ประกาแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 56 
เปลี่ยนแแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 40 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 45 
ประกาศผลการปฏบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4) [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 47 
แจ้งการนำข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 วรรคห [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 49 
ประกาศตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมไ [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 54 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เลียบคลองหกวา [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปูพิ้นทรายผิวขัดมันอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลหนองหม [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 25 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 63 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา Asphalt Concrete ถนนเ [ 21 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 58 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา Asphalt Concrete ถนนเทศบาล 5 ซอยภูเขาท [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 73 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจ [ 23 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 70 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าบ่อพักคอนกรีตเสริมเ [ 20 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 94 
ประกาศร่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าบ่อพั [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 90 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟั [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 97 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองหกวา [ 24 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 115 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีน พร้อมไฟฟ้าแ [ 12 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 107 
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการปรับปรุงพื้นปูนทรายผิวข [ 8 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 119 
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 22 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 123 
เอกสารแนบแผนจัดหาพัสดุ แผ่นที่ 7 [ 29 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 129 
 
 
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.7/ว1428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 25 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1272  [ 25 มี.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1287  [ 25 มี.ค. 2562 ]
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1273  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชีของกรมส่งเสริมฯ กจ. มท 0802.3/ว57  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานนิติการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว56  [ 25 มี.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว1295  [ 25 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1256  [ 25 มี.ค. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1263 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 มี.ค. 2562 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของ สวทช. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1091  [ 25 มี.ค. 2562 ]
ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่ สน.คท. มท 0808.2/ว1245  [ 25 มี.ค. 2562 ]
ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว1244  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1266 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
 
 

ประตูระบายน้ำหนองหมู  

เจดีย์พระคุณแม่  

สนง.เทศบาลตำบลหนองหมู  
 
รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 9175  ตอบ 84  
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลหนองหมู (8 ต.ค. 2557)    อ่าน 491  ตอบ 1  
สมัครงาน (23 มี.ค. 2561)    อ่าน 974  ตอบ 2  
สอบถามค่ะ (17 เม.ย. 2559)    อ่าน 15686  ตอบ 19  
เรียนเชิญร่วมเปิดอาคารสำนักงานใหม่ (3 ต.ค. 2557)    อ่าน 3924  ตอบ 5  
เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 480  ตอบ 0  
ขอเชิญท่านร่วมงานเบิกเนตรฉลององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม (24 ก.ย. 2556)    อ่าน 510  ตอบ 0  
งานประเพณีตักบาตรพระร้อย ปี 54 ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 54 นี้ค่ะ (21 ส.ค. 2556)    อ่าน 1326  ตอบ 3  
อยากได้รูปภาพของพ่อหลวงเสด็จวัดหนองหมู่ใต้ (17 พ.ค. 2556)    อ่าน 803  ตอบ 1  
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ ๒๕๕๐ (1 พ.ค. 2556)    อ่าน 802  ตอบ 1  
กรุณาอ่านสักนิด ก่อนการโพสข้อความ!!! (1 พ.ค. 2556)    อ่าน 939  ตอบ 1  
การประกวดเต้นฟรีสไตล์ (26 ธ.ค. 2555)    อ่าน 876  ตอบ 0  
เชิญชวน"เต้นแอโรบิก" (16 พ.ย. 2555)    อ่าน 979  ตอบ 0  
ขอโรงยิมสนามแบตมินตัน (12 ต.ค. 2555)    อ่าน 963  ตอบ 2  
การแข่งขันฟุตซอล (10 ต.ค. 2555)    อ่าน 1394  ตอบ 5  
ขอเชิญร่วมลงนามเพื่อไว้อาลัยแด่ นางศศิธร บุญฟู (ป้านิด) (9 ก.ย. 2555)    อ่าน 1609  ตอบ 10  
อยากรู้จักเด็กสำนักปลัดจังค่ะ (2 ส.ค. 2555)    อ่าน 2082  ตอบ 16  
พูดคุยกันเรื่อง งานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ปี 2555 (18 ก.ค. 2555)    อ่าน 913  ตอบ 2  
สมัครเรียน กศน. (13 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1177  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างการขอกำหนดตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป ครับ (26 มี.ค. 2555)    อ่าน 1241  ตอบ 1  
 
 
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรีค่ะ (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 6603  ตอบ 5
อบต.หนองนาก เว็บไซต์ อบต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 136  ตอบ 0
 
 
วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัยฯ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 22 มี.ค. 2562 ]     
แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ [ 21 มี.ค. 2562 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 [ 21 มี.ค. 2562 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคงานนิติการของ อปท.ฯ [ 21 มี.ค. 2562 ]     
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ปีงบ 62 [ 21 มี.ค. 2562 ]     
การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล [ 21 มี.ค. 2562 ]     
1-การสำรวจข้อมูลการจัดให้มีสถานสงเคราะห์สัตว์ [ 21 มี.ค. 2562 ]     
2-การสำรวจข้อมูลการจัดให้มีสถานสงเคราะห์สัตว์ [ 21 มี.ค. 2562 ]     
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท. [ 20 มี.ค. 2562 ]   
1-การกำหนดเลขที่ตำแหน่งข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและ ศพด. ของ อปท. [ 20 มี.ค. 2562 ]   
2-การกำหนดเลขที่ตำแหน่งข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและ ศพด. ของ อปท. [ 20 มี.ค. 2562 ]   
สบ0023.3ว 1484 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]   
สบ0023.3ว 1485 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการไม่สงบ [ 19 มี.ค. 2562 ]   
สบ0023.3ว 1482 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]   
สบ0023.3ว1483 แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. [ 19 มี.ค. 2562 ]   
โครงการอบรมกลยุทธการวางผังชุมชน [ 19 มี.ค. 2562 ]   
โครงการหลักสูตรตรวจสอบภายในรุ่น3 [ 19 มี.ค. 2562 ]   
การบันทึกข้อมูลในระบบ sis และ ccis ปีการศึกษา 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]   
 
 

น้ำยาล้างจาน

สบู่

พรมเช็ดเท้า
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลปรับปรุงการให้บริการด้านใดที่สุด
  น้ำประปา
  ไฟฟ้า
  โทรศัพท์
  ถนนหนทาง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  การให้บริการในเทศบาล
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553