Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 39 
ประกาแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 46 
เปลี่ยนแแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 35 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 41 
ประกาศผลการปฏบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4) [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 42 
แจ้งการนำข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 วรรคห [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 41 
ประกาศตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมไ [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เลียบคลองหกวา [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 44 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปูพิ้นทรายผิวขัดมันอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลหนองหม [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 25 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 52 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา Asphalt Concrete ถนนเ [ 21 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 57 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา Asphalt Concrete ถนนเทศบาล 5 ซอยภูเขาท [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 67 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจ [ 23 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 67 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าบ่อพักคอนกรีตเสริมเ [ 20 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 90 
ประกาศร่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าบ่อพั [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 84 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟั [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 95 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองหกวา [ 24 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 112 
.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2561 [ 17 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 104 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 17 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 135 
 
 
ประกาแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 46 
เปลี่ยนแแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 35 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 41 
ประกาศผลการปฏบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4) [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 42 
แจ้งการนำข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 วรรคห [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 41 
ประกาศตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมไ [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เลียบคลองหกวา [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 44 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปูพิ้นทรายผิวขัดมันอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลหนองหม [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 25 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 52 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา Asphalt Concrete ถนนเ [ 21 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 57 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา Asphalt Concrete ถนนเทศบาล 5 ซอยภูเขาท [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 67 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจ [ 23 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 67 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าบ่อพักคอนกรีตเสริมเ [ 20 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 90 
ประกาศร่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าบ่อพั [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 84 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟั [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 95 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองหกวา [ 24 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 112 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีน พร้อมไฟฟ้าแ [ 12 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 103 
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการปรับปรุงพื้นปูนทรายผิวข [ 8 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 114 
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 22 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 120 
เอกสารแนบแผนจัดหาพัสดุ แผ่นที่ 7 [ 29 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 127 
 
 
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว1046 [เอกสารแนบ]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/5163-5238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5089-5162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR) กศ. มท 0816.3/ว1028  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แจ้งประกาศ (การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น) ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1017  [ 15 มี.ค. 2562 ]
เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1029  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1673  [ 14 มี.ค. 2562 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ สน.คท. มท 0808.2/ว1003  [ 14 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งหนังสือ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว1008  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1002  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิต โครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว988  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1000  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/4796-4842 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
 
 

ประตูระบายน้ำหนองหมู  

เจดีย์พระคุณแม่  

สนง.เทศบาลตำบลหนองหมู  
 
รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 9144  ตอบ 84  
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลหนองหมู (8 ต.ค. 2557)    อ่าน 487  ตอบ 1  
สมัครงาน (23 มี.ค. 2561)    อ่าน 969  ตอบ 2  
สอบถามค่ะ (17 เม.ย. 2559)    อ่าน 15671  ตอบ 19  
เรียนเชิญร่วมเปิดอาคารสำนักงานใหม่ (3 ต.ค. 2557)    อ่าน 3919  ตอบ 5  
เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 476  ตอบ 0  
ขอเชิญท่านร่วมงานเบิกเนตรฉลององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม (24 ก.ย. 2556)    อ่าน 507  ตอบ 0  
งานประเพณีตักบาตรพระร้อย ปี 54 ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 54 นี้ค่ะ (21 ส.ค. 2556)    อ่าน 1312  ตอบ 3  
อยากได้รูปภาพของพ่อหลวงเสด็จวัดหนองหมู่ใต้ (17 พ.ค. 2556)    อ่าน 801  ตอบ 1  
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ ๒๕๕๐ (1 พ.ค. 2556)    อ่าน 799  ตอบ 1  
กรุณาอ่านสักนิด ก่อนการโพสข้อความ!!! (1 พ.ค. 2556)    อ่าน 928  ตอบ 1  
การประกวดเต้นฟรีสไตล์ (26 ธ.ค. 2555)    อ่าน 874  ตอบ 0  
เชิญชวน"เต้นแอโรบิก" (16 พ.ย. 2555)    อ่าน 961  ตอบ 0  
ขอโรงยิมสนามแบตมินตัน (12 ต.ค. 2555)    อ่าน 961  ตอบ 2  
การแข่งขันฟุตซอล (10 ต.ค. 2555)    อ่าน 1392  ตอบ 5  
ขอเชิญร่วมลงนามเพื่อไว้อาลัยแด่ นางศศิธร บุญฟู (ป้านิด) (9 ก.ย. 2555)    อ่าน 1600  ตอบ 10  
อยากรู้จักเด็กสำนักปลัดจังค่ะ (2 ส.ค. 2555)    อ่าน 2082  ตอบ 16  
พูดคุยกันเรื่อง งานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ปี 2555 (18 ก.ค. 2555)    อ่าน 907  ตอบ 2  
สมัครเรียน กศน. (13 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1175  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างการขอกำหนดตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป ครับ (26 มี.ค. 2555)    อ่าน 1234  ตอบ 1  
 
 
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรีค่ะ (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 6584  ตอบ 5
อบต.หนองนาก เว็บไซต์ อบต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 114  ตอบ 0
 
 
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]     
โครงการชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่6 พ.ศ.2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]     
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย  [ 14 มี.ค. 2562 ]     
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]     
การนำส่งเงินให้แก่อปท.ในระบบ GFMIS [ 13 มี.ค. 2562 ]     
บัญชีนวัตกรรมไทย ก.พ.62 [ 13 มี.ค. 2562 ]     
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล [ 13 มี.ค. 2562 ]     
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของอปท. ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจฯ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]     
การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะฯ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 18 [ 12 มี.ค. 2562 ]   
การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
1-สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารแยกขยะ ที่อปท. ได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน [ 12 มี.ค. 2562 ]   
2-สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารแยกขยะ ที่อปท. ได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน [ 12 มี.ค. 2562 ]   
โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและละเมิดของ อปท. รุ่นที่ 4 [ 12 มี.ค. 2562 ]   
การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ [ 11 มี.ค. 2562 ]   
 
 

น้ำยาล้างจาน

สบู่

พรมเช็ดเท้า
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลปรับปรุงการให้บริการด้านใดที่สุด
  น้ำประปา
  ไฟฟ้า
  โทรศัพท์
  ถนนหนทาง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  การให้บริการในเทศบาล
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553